Eisenprogramma

Platform Campagne Hand in Hand

Discriminatie bij het aanwerven is een onrecht

Onze samenleving is heel divers maar de werkloosheid bij mensen met een migratieachtergrond is tot vier keer groter dan bij werkzoekenden van Vlaamse afkomst. Dat heeft deels te maken met racisme en discriminatie en de onderwaardering van diversiteit door werkgevers.

Hand in Hand eist nu van de politieke wereld dat ze die achterstand in de privé- en overheidssector wegwerkt door afdwingbare maatregelen te nemen.

 

1. Het actief bestrijden van discriminatie en racisme

Racisme is een misdrijf, een overheid mag dat dus niet ongestraft laten. Ook leidt racisme bij het aanwerven en op het werk tot discriminatie, uitsluiting en armoede. Tal van kwaliteiten blijven onbenut.

Concrete voorstellen aan de overheid:

1.1. Voer een proactief antidiscriminatiebeleid in plaats van enkel te reageren op meldingen en klachten.  

 • Schep een juridisch kader dat toelaat om via praktijktesten een vermoeden van discriminatie hard te maken of uit te sluiten.
 • Schep ook een juridisch kader voor andere instrumenten om discriminatie te bewijzen of te weerleggen: statistische informatie, geaggregeerde gedragstesten, mysteryshopping, enz.
 • Breid de onderzoeksbevoegdheden en instrumenten van handhavingsinstellingen uit om discriminatie te bestrijden.

1.2. Voer een effectief beleid dat leidt tot sanctionering door:

 • meer doelgerichte campagnes te organiseren om slachtoffers en getuigen te informeren over hun rechten en hen te sensibiliseren om discriminatie te melden.
 • discriminatiemeldingen van private en publieke meldpunten samen te brengen in een uniform registratiesysteem en te zorgen voor een goede opvolging.
 • te zorgen voor een goede nazorg voor de melder.
 • bij alle handhavingsinstanties een referentiepersoon aan te stellen die bevoegd is voor de opvolging en behandeling van discriminatieklachten.
 • een meldingsplicht voor alle personen die in een professionele context weet hebben van vragen en handelingen van racistische of discriminatoire aard.  Bijvoorbeeld: een consulent van een uitzendkantoor die van een klant de vraag krijgt om geen werknemers met een migratieachtergrond te selecteren.  Of een hulp- of dienstverlener die van een cliënt of klant te horen krijgt dat hij of zij het slachtoffer is geweest van een discriminatoire handeling. De meldingsplicht geldt niet voor hulpverleners die van hun cliënten opmerkingen van racistische of discriminatoire aard te horen krijgen.
 • een beschermend statuut voor klokkenluiders die discriminatie binnen en door hun eigen organisatie willen melden bij de bevoegde instanties. Dat zorgt ervoor dat melders niet geïntimideerd, gesanctioneerd of ontslagen worden.
 • op periodieke basis meldingen en de opvolging ervan te rapporteren en te publiceren.

1.3. Laat het dragen van levensbeschouwelijke, filosofische en religieuze tekenen toe bij werknemers.

2. Het afdwingen van evenredige arbeidsdeelname

Voor alle functies en op alle functieniveaus moeten mensen met een migratieachtergrond evenredig aan het werk. De overheid sluit daarvoor resultaatsverbintenissen af en bouwt sociale en diversiteitsclausules in met afdwingbare streefcijfers voor overheidsopdrachten en subsidies.

Concrete voorstellen aan de overheid:

2.1. Schakel over van een vrijblijvende inspannings- naar een resultaatsfinanciering.

2.2. Voer verplichte diversiteitsplannen in voor alle overheden, voor alle instellingen van openbaar nut en voor alle overheidsbedrijven, die leiden tot een concrete instroom en doorstroom van mensen met een migratieachtergrond.

2.3. Voer sociale en diversiteitsclausules met bindende streefcijfers in bij alle bedrijven en organisaties die voor de overheid werken of subsidies ontvangen.

2.4. Ga over tot positieve acties die leiden tot meer etnisch-culturele diversiteit.

2.5. Werk drempels weg die leiden tot indirecte discriminatie en evenredige arbeidsdeelname verhinderen.

Enkele voorbeelden (niet beperkend): 

 • Werk zoveel mogelijk onnodige of onaangepaste taal- en cultureel bepaalde criteria weg in vacatures, functiebeschrijvingen, sollicitatieproeven, enz.
 • Honoreer zoveel mogelijk de  competenties op basis van verworven kennis of ervaring (Erkenning van verworven kwalificaties (EVK) en competenties (EVC)).
 • Hou - voor nieuwkomers - rekening met competenties op basis van buitenlandse diploma’s die (voorlopig) nog niet in België erkend zijn.
 • Stem sollicitatieprocedures af op de verschillende doelgroepen en in functie van de job, bijvoorbeeld  door voor bepaalde doelgroepen meer op praktijk gerichte testen te organiseren in plaats van theorietesten, door geen sollicitatiebrief te vragen bij arbeidersjobs en door rekening te houden met de digitale kloof bij sommige doelgroepen.

2.6. De VDAB werkt een verbeterde doelgroepgerichte en integrale loopbaanbegeleiding uit voor alle werkzoekenden met een migratieachtergrond (kort- en langgeschoolden, oudkomers en nieuwkomers).

Enkele voorbeelden (niet beperkend):

 • Maak gebruik van bestaande best practices.
 • Verhoog het aantal werkwinkels.
 • Organiseer voorbereidende trajecten voor selectieproeven die laagdrempelig zijn voor alle doelgroepen en speel daarbij kort op de bal.
 • Stem opleidingen zo goed  mogelijk af op de noden van de arbeidsmarkt én op de noden van de doelgroepen.
 • Werk de wachtlijsten van beroepsopleidingen weg. Dat kan door meer middelen vrij te geven vanuit de overheid, maar ook door te sleutelen aan het opleidingssysteem. Zorg voor korte en intensieve praktijkgerichte  opleidingen en voor (meer) stages bij bedrijven.
 • Zet meer in op werkplekleren voor alle doelgroepen en in het bijzonder voor een  verbeterde combinatie van werken en de taal leren voor nieuwkomers.

​Meten is weten.

2.7. Maak als overheid gebruik van het systeem van socio-economische monitoring om de  evenredige arbeidsdeelname op de arbeidsmarkt (op sector- en bedrijfsniveau) in kaart te brengen, op te volgen en waar nodig bij te sturen.

2.8. Voer een grondige evaluatie en analyse uit van de getroffen beleidsmaatregelen  

Reacties

Door A. Vanempten (niet gecontroleerd) op

Steun volledig het geformuleerd programma

Foto's Steunbetuigingen

Hasan Duzgun

Gelijke kansen voor iedereen

Khadidja Ali Haïmoud

Het is 2015 in godsnaam! Onbegrijpelijk dat deze acties nog nodig zijn. Waar is de vrijheid als we geen gelijke kansen krijgen? Ik steun, jij steunt, hij steunt, wij steunen en zij steunen!!!

Bart Rogé

Tijd voor concrete maatregelen. #praktijktestennu

Jaison schroeyers

Diversiteit is alom aanwezig in onze maatschappij en zal zo blijven. Iedereen verdient een kans, ongeacht kleur/afkomst/religie/seksualiteit. Er is nergens plaats voor rascisme, ook niet in België.

Eva De Roovere

Uit: Om Mee Te Slapen (De jager, tekst&muziek: Eva De Roovere)

In elke kont dezelfde veren
Uit alle lijven hetzelfde sapsel

In elk gezicht dezelfde gaten
Op elke ziel dezelfde krassen

En elke eeuw dezelfde leiders
In elk gevecht dezelfde strijders
Voor elke dienst dezelfde goden
Voor elk gevoel dezelfde sloten

In elk hoofd dezelfde verzinsels
Voor elke leer dezelfde beginsels
Voor elk lied dezelfde rijmen
Voor elk sprookje hetzelfde einde

Jan Hautekiet

Werken is zoveel leuker met een bonte bende: jong, oud, lang, kort, man, vrouw, blank, zwart, en àlles daar tussenin, elk met zijn kunde, elk met zijn beperking.

Patsy Ben Ammou-Ruyskensveld

Mijn steun aan zij die werk zoeken met een exotisch klinkende naam, zonder melkwitte kleur én in de mogelijkheid zijn om meer dan alleen Vlaams te spreken. 

Al was het maar om mijn eigen zonen dit niet te laten meemaken ! We hebben nog 20 jaar om dit kwaad dat domweg structurele discriminatie op de arbeidsmarkt heet, uit te roeien. 

 

Klaartje Van Kerckem

Na 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie is de kloof tussen "wij" en "zij", tussen "autochtonen" en (excusez-moi-le-mot ) "allochtonen"  nog steeds beschamend groot. Vooroordelen swingen de pan uit en hebben via discriminatie een directe impact op de levenskansen van mensen met een migratieachtergrond en Moslims in het bijzonder. Hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt en ik draag graag mijn steentje bij. Let's bridge the gap together! 

Jef Van Vinckenroye

Ik steun.

Prasad, Ali, Chris, Nelle en Barbara

Wij steunen

Dirk

Ik steun

Jan

Ik steun

Engracia uit Angola

Ik steun

Manou

ik steun

Nele

Ik steun

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier