PVDA+

Antwoorden PVDA + op vragen van Hand in Hand

 

1. De overheid moet actief discriminatie en racisme bestrijden.  Racisme is een misdrijf en de overheid mag dat niet ongestraft laten.

PVDA+ is akkoord. Sociale onrechtvaardigheid treft mensen van alle origines maar ze is ook nog eens sterk gekleurd. 54% van de mensen met Marokkaanse herkomst leeft onder de armoedegrens. Dat is 33% voor de mensen van Turkse afomst en 36% voor mensen met een Oost-Europese herkomst en... 12% voor wie van Belgische herkomst is.

België bengelt op internationale ranglijsten over allerlei vormen van discriminatie steevast ergens achteraan. Er is discriminatie op het werk, in het onderwijs en de huisvesting. Onderzoek toont: de kansen als sollicitant liggen lager bij wie Mohamed heet, dan bij wie de naam Jan draagt. In 2011 publiceerde de PVDA-website een lijst van tientallen grote bedrijven als Electrabel, C&A en Delhaize die aan het uitzendkantoor Adecco vroegen geen allochtone werknemers voor hen aan te werven - de lijst “Blanc Bleu Belge”. Onderzoek en undercoverjournalsitiek de laatste jaren bevestigen dat vele interimkantoren die strafbare praktijken nog steeds uitvoeren. Ook in de overheidssector valt de discriminatie op: daar werkt 16% van de Belgen, maar slechts 2% van de Turken en 4% van de Marokkanen.
 De overheid erkent het probleem maar legt geen enkele verplichting op. Discriminatie uit zich ook in het hoofddoekenverbod 
bij de overheidsadministratie en in het onderwijs. In het onderwijs lopen de verschillen tussen het kwalificatieniveau van autochtone en allochtone jongen en meisjes hoog op. En uit de praktijktests blijkt dat één op drie kandidaat-huurders met een buitenlands klinkende naam ongelijk werd behandeld.

Voor de PVDA+ is de diversiteit van de bevolking een realiteit. De overgrote meerderheid van de bevolking afkomstig uit de migratie is werknemer en behoort tot de wereld van de arbeid. Ze wordt daardoor “dubbel” geconfronteerd met onrechtvaardigheden met een sociale oorzaak. Discriminatie en racisme belangen ook het geheel van de wereld van de arbeid aan. Als een groep arbeiders niet dezelfde rechten heeft als de anderen, moet die groep aanvaarden om tegen lagere lonen en voorwaarden te werken. Daardoor geraken de lonen en werkvoorwaarden van iedereen onder druk. Op de bouwwerven met veel gedetacheerde arbeiders uit Oost-Europa is dat duidelijk. Nieuwe asociale maatregelen worden dikwijls voorbereid door ze eerst tegen arbeiders van vreemde origine toe te passen. Die zijn immers kwetsbaarder. Voorbeeld: de verplichting om als “vrijwilliger” te werken, wil je een leefloon van het OCMW ontvangen. Voorbeeld: de toename van flexibele jobs met een onzeker statuut. Maar het racisme is ook een politiek instrument van “verdeel en heers”. Het keert degenen die schrik hebben alles te verliezen, tegen hen die niets hebben. Deze discriminatie frustreert de jonge mensen van allochtone afkomst, de kinderen van migranten die mee ons land opbouwden: eerst afgewezen worden op school, en daarna bij het zoeken naar werk. Sommigen van hen ontsporen. Dat kunnen we grotendeels voorkomen door een einde te maken aan discriminatie en ongelijkheid.

De overheid erkent dat er discriminatie is bij aanwervingen, maar ze beperkt zich tot “overtuigingswerk” bij de werkgevers en zelf geeft ze ook niet het goede voorbeeld. Het beleid van “inburgering” van minister Bourgeois spant de kar voor het paard. Het is door aan de samenleving te participeren dat je de taal leert, terwijl in het Vlaams Integratie- en Inburgeringsdecreet van mei 2013 de kennis van de taal een voorwaarde wordt om te participeren aan de samenleving en voor de toekenning van sociale rechten. Er wordt zo ook een beeld opgehangen dat taalverplichting nodig zou zijn omdat nieuwkomers niet bereid zouden zijn Nederlands te leren en ook dat migranten de kassen van de sociale zekerheid leegplunderen. Nochtans, 80 tot 90% van de doelgroep neemt vrijwillig deel aan de cursussen en de uitval is beperkt. Intussen doet het beleid wel weinig of niets aan de reële drempels voor deze cursussen op vlak van kinderopvang, openbaar vervoer, wachtlijsten…

Samen staan we sterker vindt PVDA+. We ijveren ervoor alle discriminaties op te heffen en we strijden tegen het racisme. In de eerste plaats tegen de patroons die arbeiders van vreemde origine uitbuiten met werk in het zwart en met armoedelonen. De overheid moet meer tussenkomen om mensen te beschermen tegen deze wanpraktijken. Dat is goed voor iedereen want zo verhinder je ook een negatieve spiraal naar beneden. De overheden mogen niet meestappen in de belangrijke as waarlangs het racisme zich verspreidt: het discours dat gelovigen van de moslimgodsdienst stigmatiseert, diaboliseert en angst voor hen aanwakkert. De overheid kan hier zelf het goede voorbeeld geven door de administratie actief een pluralistisch profiel te geven. Onder meer door het hoofddoekenverbod in de overheidsdiensten af te schaffen. We zijn voor een strikte scheiding tussen staat en godsdiensten. Dan moet de staat zich ook niet mengen in godsdienstige kwesties. De staat, de administratie en de publieke ruimte moeten seculier en neutraal zijn, maar dat is iets anders dan de persoonlijke overtuiging en de individuele keuze.

De PVDA+ ijvert voor een beleid dat de ontmoetingen tussen mensen van verschillende gemeenschappen stimuleert zowel op het vlak van werk en ruimtelijke ordening als op cultureel vlak. Discriminaties moet je bestrijden, niet in stand houden. Nee, de situatie van ongelijkheid is niet in het voordeel van de werkende mensen, niet van de “autochtone”
en niet van de “allochtone”. We ijveren voor gelijke rechten. Racisme is een misdrijf.

2. De overheid moet evenredige arbeidsdeelname afdwingen. Voor alle functies en op alle functieniveaus moeten mensen met een migratieachtergrond evenredig aan het werk. De overheid sluit daarvoor resultaatsverbintenissen af en bouwt sociale en diversiteitsclausules in met streefcijfers voor overheidsopdrachten en subsidies.

  • Om discriminatie bij aanwerving te stoppen wil de PVDA+ de invoering van een praktijktest om discriminatie bij het solliciteren te kunnen opsporen. En van steekproef- controles om discriminatie op de werkvloer te weren. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat deze hun dienst al hebben bewezen.
  • PVDA+ wil verplichte, ambitieuze en controleerbare streefcijfers, zowel voor de privé als de publieke sector. We ijveren voor een divers en niet-discriminerend 
personeels- en aanwervingsbeleid, dat op termijn resulteert in een personeelsbestand dat een weer- spiegeling is van de samenleving. We laten uiterlijke tekenen van een religieuze en/of levensbeschouwelijke visie toe op de werkvloer.
  • Discriminerende bedrijven en organisaties worden uitgesloten van overheidsopdrachten, openbare aanbestedingen en subsidies. We nemen voor bedrijven die overheidsopdrachten willen uitvoeren of voor verenigingen die steun vragen, ook hun inspanningen voor een diversiteitsbeleid in rekening bij het toewijzen van openbare aanbestedingen of subsidies.
  • Taal- en andere uitsluitingsmechanismen die geen verband houden met de jobinhoud moeten stoppen. We voeren we de controle op uitsluitingsmechanismen zoals de vereiste van taalkennis op. We ijveren voor gratis lessen Nederlands met goede randvoorwaarden. We werken de drempels voor die cursussen Nederlands weg op vlak van kinderopvang, werkuren, openbaar vervoer etc..

​3. Andere voorstellen

  • De PVDA+ wil een kwaliteitsonderwijs dat voor iedereen toegankelijk is. Het inschrijvingsbeleid in de scholen moet helemaal veranderen. Het onderwijs zou alle kinderen een school dicht bij huis moeten garanderen, een kwaliteitsschool met een grote sociale mix. In plaats van de jungle van de inschrijvingen nu, wordt dan aan elk kind een school toegewezen, met de kans daarna van school te veranderen. We willen meer middelen van de Vlaamse overheid om meertaligheid in het onderwijs te promoten.
  • De PVDA+ wil investeren in interculturele ontmoeting. Stop de besparingen op dit terrein. We promoten activiteiten die een beroep doen op de aanwezige diversiteit en die uitwisseling stimuleren. We promoten culturele en artistieke uitwisseling en samenwerking. We zetten in op solidariteit in plaats van concurrentie aan de onderkant te stimuleren. We zetten in op de gezamenlijke belangen (veiligheid, leefbaarheid van wijken, voldoende kinderopvang, grondrechten...) en we pleiten voor bemiddeling bij conflicten of tegengestelde belangen (gebruik van de openbare ruimte...). We verzetten ons tegen de snoei in de subsidies voor het middenveld
  • De PVDA+ wil de opheffing van het hoofddoekenverbod. Dit verbod vormt een discriminatie inzake tewerkstel- ling. Het sluit vrouwen uit van de arbeidsmarkt. De toegang tot werk mag niet afangen van een filosofische of godsdienstige overtuiging of praktijk, niet in de privé en niet bij de overheid, die actief het pluralisme en het respect voor iedereen
  • De PVDA+  wil de automatische toekenning van de Belgische nationaliteit aan al wie drie jaar wettelijk in het land verblijft. Dat is een belangrijke manier om gelijke rechten te realiseren. Het lost niet alle problemen van racisme en discriminatie op, maar het is wel een belangrijke stap. En dan kan gemakkelijker de eenheid groeien in de strijd voor een samenleving op mensenmaat. Geen integratietest bij de nationaliteitsverwerving.
  • De PVDA+ wil gelijk loon voor gelijk werk. Geen meldplicht voor de sociale inspectie als ze illegaal verblijf vaststelt. (Dat geeft sans papiers meer veiligheid ingeval zij klacht willen indienen bij uitbuiting.) Hoofdelijke aansprakelijkheid voor aannemers die via onderaanneming mensen in het zwart tewerkstellen. (Zo vermijd je dat grote bedrijven zoals vandaag mensen kunnen uitbuiten maar de sanctiedans toch ontspringen.) 

Foto's Steunbetuigingen

De8 draagt de pin2016

De8 draagt de pin2018

De8 draagt de pin2019

De8 draagt de pin2022

de8 draagt de pin2022

De8 draagt de pin2026

De8 draagt de pin2027

De8 draagt de pin2029

De8 draagt de pin2031

De8 draagt de pin2012

jobdiscriminatie ook gevolg van racisme

Zoals de moorden in Antwerpen in 2006 ingegeven waren door racisme, is ook de voortdurende discriminatie van mensen met migratie-achtergrond een gevolg van racisme.

D. steunt de campagne

Mensen uitsluiten op basis van cultuur of godsdienst is een inbreuk op de mensenrechten

 

Raquel steunt de campagne en was op de fotoshoot

 

Sahila steunt de campagne en deed mee aan de fotoshoot

“ De keuze om een hoofddoek te dragen is een mensenrecht, een diploma behalen en een volwaardige job uitoefenen evenzeer!”

 

Saltanat deed mee aan de fotoshoot en steunt de campagne

Iedereen verdient een faire kans! 
Een faire kans voor iedereen!

 

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier